Tính năng / Phụ bản Phong Chúc

Phụ bản Phong Chúc

3/15/2019 10:10:00 AM

1. Giới thiệu  
Núi non trùng trùng điệp điệp, nguy hiểm khôn cùng, hãy cẩn thận … 
2. Cách thức tham gia 
Có 2 chế độ để người chơi có thể tham gia phụ bản : 
a. Phụ bản thường 
- Điều kiện: Level >= 71 + 10 điểm hoạt lực. 
- Gặp NPC Cổ Đăng Chiếu , chọn “Phong Chúc - thường”
 
 

[​IMG]

 
- Nội dung: 
· Phụ bản bao gồm 1 map và 3 boss. Đánh bại tất cả các boss để hoàn thành phụ bản.
 
 

[​IMG]

 
 
· Lần đầu vào phụ bản có thể nhận nhiệm vụ ở NPC Hồ Điệp Quân. 
- Một số hình ảnh về phụ bản:
 
 

[​IMG]

 
- Phần thưởng: Exp, trang bị lam cấp 71, ngân bảo, giấy thông hành, các loại rương quà…
 
 

[​IMG]

 
b. Phụ bản tinh anh 
- Điều kiện: Level >= 71 + 2 giấy thông hành ( kiếm đc bằng cách đi Phụ bản thường hoặc mua trong Shop) 
- Gặp NPC Cổ Đăng Chiếu , chọn “Phong Chúc - tinh anh” 
- Đi tương tự như phụ bản thường 
- Lưu ý:  
· Không có giấy thông hành vẫn có thể vào được phụ bản nhưng không nhặt được trang bị rơi ra và giảm lượng lớn điểm exp 
· Boss cuối dame to,có nhiều hiệu ứng, cần né skill của boss.
- Phần thưởng: Exp, trang bị lam- tím cấp 71, ngân bảo, các loại rương quà…
 

[​IMG]

 
 

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com