Hướng dẫn / Ủy thác rời mạng

Ủy thác rời mạng

3/15/2019 10:10:00 AM

Trong Thục Sơn Kiếm, người chơi có thể thông qua tính năng ủy thác rời mạng để nhận lại lượng exp hoạt động và exp rời mạng.
 
 

 ​
EXP hoạt động: 
- Exp hoạt động sẽ được tính và tích lũy theo cấp của nhân vật người chơi khi tham gia vào các hoạt động. 
- Có 3 hình thức lĩnh nhận lượng exp hoạt động là: Nhận miễn phí, Lĩnh tiền vàng, Lĩnh kim bảo tương ứng với số % lượng exp nhận được là: 30%, 50% và 100%. 
EXP rời mạng: 
- Khi người chơi thoát khỏi thế giới Thục Sơn Kiếm , hệ thống sẽ tự động bảo lưu tích lũy lượng exp rời mạng của người chơi. 
- Số thời gian tích lũy exp rời mạng tối đa là 72 giờ. 
 
- Có 3 hình thức lĩnh nhận lượng exp rời mạng là: Nhận miễn phí, Nhận gấp 5 lần, Nhận gấp 10 lần. Trong đó 2 hình thức cuối cần tiêu phí mức kim bảo nhất định để có thể nhận hiệu quả lĩnh nhận.
 
 

 

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com