Hướng dẫn / Thuộc tính nhân vật trong Thục Sơn Kiếm.

Thuộc tính nhân vật trong Thục Sơn Kiếm.

3/15/2019 10:10:00 AM

 1. Giới thiệu: 

- Tiềm năng của bản thân là vô tận, hiểu và biết cách phát triển sẽ giúp nhân vật của bạn ngạo thị quần hùng. 

- Nhân vật có rất nhiều thuộc tính khác nhau, mỗi thuộc tính sẽ có ảnh hưởng nhất định đến sức mạnh của nhân vật. 

2. Nội dung:

Giao diện nhân vật 

 

[​IMG]

 

Ghi chú 

a. Thuộc tính: 

- Thuộc tính nhân vật bao gồm: Ngoại công, ngoại phòng, nội công, nội phòng và một số thuộc tính khác ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bản thân. 

- Chi tiết các thuộc tính:

 

[​IMG] 

b. Tiềm năng 

- Có 5 loại điểm tiềm năng: Thể lực, kình lực, nội lực, bạo kích, thân pháp. 

- Khi lên cấp có điểm tiềm năng ( tự động phân phối) và nó ảnh hưởng trực tiếp tới thuộc tính của nhân vật. 

- Chi tiết điểm tiềm năng:

 [​IMG]

 

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com